من یه دخترم...


اگه خودمو لوس نکنم...


اگه باهات قهر نکنم...


اگه وقتی چشات میچرخه از حسودی دیونه نشم...


اگه از نظر دادنات خوشحال نشم...


اگه به خاطر تو به خودم نرسم...


اگه سر به سرت نذارم...


اگه برات گریه نکنم...اگه لب و لوچه آویزون نکنم تا بغلم کنی...


اگه بهت نگم آقامون...اگه از سرو کولت نرم بالا...


اگه برات عشوه نیام...


اگه  نگم تو فقط مال منی...


اگه ناغافل دستاتو نگیرم...


اگه وقتی کار بدی کردم با ترس بهت نگم...


اگه لج بازی نکنم...

اون موقع که تو دیگه دیوونم و عاشقم نمیشی!


تو عاشق اینی که من یه خانم کامل باشم!

خانم تو!


امـــــــــــــــــــــا!!!


تو پسریاگه برام غیرتی نشی...


اگه روم حساس نباشی...اگه باهام مهربون نباشی...


اگه بهم اخمای کوچولو نکنی...اگه دستمو محکم نگیری...


اگه نگی هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت...


اگه سر به سرم نذاری...


اگه قربون صدقم نری...


اگه نگرانم نشی...


اگه بهم نگی عروسک من...


اگه نگی من مهمم که میگم خوبی...


اونوقت منم دیوونه و عاشق تو نمیشم


و اونکارارو برات نمی کنم!


من تورو مرد میخوام!  مرد من


پس بیا و مرد باش(♥)