بازگشت همیشه آسان نیست


اما من ...


خواب دیده ام که بر می گردی


ای مسافر غمگین!


تو از شهری که وجود ندارد


چگونه باز خواهی گشت؟