باورت بشود و یا نه

یه روز میرسد که دلت برای کسی به اندازه من تنگ نخواهد گردید

برای دیدن من، خنده من، آزار دادنم

برای همه لحظاتی که نزد من داشتی

یه روز خواهد رسید که در حسرت تکرار دوباره ی من خواهی بود

میدانم روزی که نباشم کسی تکرار عشق گمشده من نخواهد بود