من سرد…
هوا سرد…
تو با من سرد…
دنیا ی من سرد…
همه چی سرد…
ولی سیگارم گرم!
این تضاد برای یک لحظه مرا به آرامش می برد…..!