امروز خاطراتت را سوزاندم اما!

بوی خوش هیزمش بیقرارم كرد

اتفاق تازه ای نیست!!

دوباره دلتنگت شدم...